Radiation Safety

Radiation Safety
Officer 

 

VCU Ram Crest

Subashri (Sue) Kurgatt
(804) 828-7097
kurgatts@vcu.edu

Assistant Radiation Safety
Officer - Research 

Headshot

Holly Dean
(804) 828-5680
ehdean@vcu.edu

Radiation Safety
Specialist

 

VCU Ram Crest

Vacant

 

Radiation Safety Specialist

Headshot

Dan Hill
(804) 628-7673
hillwd@vcu.edu

Read Dan Hill's Bio

Radiation Safety
Technician 

 

VCU Ram Crest

N'Dea Crenshaw
(804) 827-0346
crenshawn2@vcu.edu

Senior Radiation
Safety Specialist 

 

VCU Ram Crest

Vacant